Hodnotenie kvality

CAF – spoločný systém hodnotenia kvality

 

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre má ambíciu byť kvalitnou školou, poskytujúcou kvalitné vzdelanie. Meranie kvality a jej porovnávanie s konkurenciou je však proces mimoriadne náročný. Kvalitu je totiž možné vnímať z viacerých hľadísk – kvalita poskytovaného vzdelania, kvalita duchovnej formácie, kvalita na úrovni riadenia organizácie, kvalita poskytovaných služieb verejnosti a pod. Organizácia, ktorá poskytuje služby verejnosti – a takou škola určite je – nemôže merať kvalitu svojej práce a jej výsledkov prostredníctvom technických noriem, tak ako je to možné pri výrobnom procese. Pre hodnotenie kvality organizácií verejného sektora sa používa viacero modelov, jedným z najrozšírenejších je model CAF (The Common Assesment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Naša škola sa rozhodla aplikovať tento model, aby sa mohla neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach svojej činnosti – od poskytovania vzdelania až po manažment riadenia organizácie.

 

Stručne o modeli CAF

Spoločný systém hodnotenia kvality (CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM) a modelom nemeckej Akadémie Speyer. Určený je predovšetkým organizáciám verejného sektora ako nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie výkonnosti. Jeho zámerom je metodicky viesť organizácie pri aplikácii samohodnotenia, ktorého cieľom je získať štruktúrovaný obraz o sebe a následne poskytnúť námety pre zlepšovanie. Neobsahuje teda komplex kritérií, noriem, ktorých splnenie v organizácii je ohodnotené merateľnou škálou (čo v organizáciách verejnej správy na rozdiel od výrobných podnikov ani nie je možné), ale pomáha organizácii cestou samohodnotenia objaviť svoje silné a slabé stránky, vypracovať plán zlepšovania a realizovať jeho následné vyhodnocovanie. Cieľom organizácie aplikujúcej CAF tak nie je dosiahnutie určitých konečných parametrov, ale neustále zlepšovanie, dosahovanie pokroku v čase prostredníctvom opakujúceho sa samohodnotenia. Napriek tomu, že nosným prostriedkom aplikácie modelu je samohodnotiaca správa, táto však nemôže byť úplne svojvoľná a individuálna, model jasne definuje sledované oblasti a pomáha pri voľbe merateľných kritérií. Orientovaný je najmä na výsledky organizácie v rámci jej hlavnej poskytovanej činnosti, jej zameranie na zákazníka, manažérstvo riadenia, pôsobenie na poli spoločenskej zodpovednosti a zapájanie zamestnancov. Model umožňuje nielen odhaliť a pomenovať slabé stránky organizácie a ich následné zlepšovanie, ale pomáha určiť aj silné a výnimočné stránky, ktorými organizácia prevyšuje porovnateľné subjekty na poli svojho pôsobenia, ktoré následne môže uplatniť v marketingu a sebaprezentácii. Umožňuje tak naplniť hlavý cieľ – trvalé zvyšovanie výkonnosti organizácie.

 

Naša cesta s modelom CAF

 

 

Začiatky...

 

Na základe prvotnej informácie pána riaditeľa školského úradu piaristov Ing. Jána Žákovica SchP sa vedenie školy zúčastnilo vo februári 2012 úvodných seminárov o modeli CAF na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS), ktorý je hlavným garantom modelu CAF v Slovenskej republike. V marci 2012 sa vedenie školy rozhodlo zapojiť do procesu samohodnotenia podľa modelu CAF, pričom boli menovaní garant Mgr. Ján Opálený a metodik Mgr. Daniel Antalík, stanovený bol rozsah (školské roky 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012) a spôsob samohodnotenia. Zámer bol konzultovaný so zamestnancami a začal sa vytvárať CAF tím – skupina zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe samohodnotiacej správy. V auguste 2012 bol CAF tím vyškolený v Modre pracovníkmi UNMS.

   

 

Hodnotené kritérium

Zodpovednosť

Vodcovstva

Mgr. Ján Opálený

Stratégie a plánovanie

Mgr. Andrea Kotruszová

Zamestnanci

PaedDr. Alžbeta Horáková

Partnerstvá a zdroje

Bc. Alžbeta Košťálová

Procesy

Mgr. Karin Fusková

Výsledky vo vzťahu k zákazníkovi

Mgr. Daniel Antalík

Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

Mgr. Daniel Antalík

Výsledky vo vzťahu k spoločnosti

PaedDr. Zuzana Turčeková

Kľúčové výsledky výkonnosti

RNDr. Monika Gregušová

 

Samohodnotiaca správa

 

V priebehu septembra a októbra 2012 CAF tím vykonal samohodnotenie, pričom intenzívne spolupracoval so všetkými zainteresovanými stranami, podrobil celú organizáciu dôslednej analýze a zistené informácie spracoval do podoby samohodnotiacej správy. Jej finálna verzia po schválení vedením školy bola vypracovaná v novembri a následne obodovaná podľa panelu klasického bodového hodnotenia v spolupráci s pracovníkmi UNMS.

 

Posúdenie na mieste

 

Výsledky niekoľkomesačnej práce CAF tímu prišli osobne zhodnotiť UNMS poverení odborníci (Ing. Jozef Grauzeľ, CSc., Ing. Alexander Tomčík, Ing. Katarína Verešová) priamo do našej školy. Posúdenie na mieste sa uskutočnilo 13. 2. 2013 za prítomnosti vedenia školy a celého CAF tímu. Jeho členovia v dialógu dopĺňali potrebné informácie, odpovedali na položené otázky a pomohli tak vytvoriť ucelený obraz o našej škole. Celý proces posúdenia prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére a priateľskom duchu. Spracovaný posudok očakávame v priebehu marca 2013.

 

Čo nás ešte čaká

 

Vypracovaním samohodnotiacej správy sme iba začali s procesom hodnotenia kvality. Na základe zistených skutočností spracujeme akčný plán zlepšovania, ktorého aplikáciu a výsledky zhodnotíme pri ďalšom sebahodnotení o 3 roky.

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200