Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2017/2018

 

                 8-ročné štúdium         4-ročné štúdium

 

Zápis prijatých uchádzačov na 8-ročné a 4-ročné štúdium na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra sa uskutoční v dňoch 17.  až 19. mája 2017 v čase od 1400 hod. do 1600 hod. na 1. poschodí v budove gymnázia, číslo dverí 30 a 31.

 

Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na našom gymnáziu. Škola pozve ďalších uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania a boli neprijatí pre nedostatok miesta.

 

Záväzný záujem o štúdium na strednej škole zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdzuje zápisom na štúdium strednej školy. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz, vyplnený zápisný lístok a 20,- € na čipový preukaz žiaka ISIC.

 

 

Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018

 

Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín:   9. máj 2017

  2. termín:   11. máj 2017


 

Brozura2017-1m


 

V prípade záujmu škola vie zabezpečiť ubytovanie v stredoškolskom internáte.

 

Učebný plán pre štvorročné štúdium
Učebný plán pre osemročné štúdium
Informácie o štúdiu na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského
v školskom roku 2017/2018
pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného štúdia

 

 pdf

 

Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia

 

 pdf

Podávanie prihlášok

Tlačivo "Prihláška na štúdium v strednej škole"
        Metodika pre vyplňovanie prihlášky na na štúdium v SŠ

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200