Comenius

Nácvik 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius

 

V dňoch 22. až 27. februára 2015 sme sa zúčastnili nácviku 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius v poľskom Strawczyne. Na muzikáli spolupracuje 7 partnerských krajín - Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

 

Vyučujúci a žiaci intenzívne nacvičovali obe dejstvá  - herecké stvárnenie, nácvik piesní a tanečné choreografie. Našu školu v muzikáli reprezentujú žiačky kvinty A - Michaela Lauková, Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Caroline Bodó, Adela Dukátová, žiak III.A Tomáš Tkáč,ktorý stvárňuje jednu z hlavných postáv a žiačky II.A - Petra Vrabcová, Michaela Valentínyiová, Deana Kóňová a Sofia Gyepešová. Z vyučujúcich na muzikáli spolupracujú - Mgr. Tatiana Hudecová, Mgr. Marcela Jahnová, PaedDr. Zuzana Turčeková, Mgr. Vladimír Kopec, PaedDr. Milan Trnka a Mgr. Zuzana Poliaková.

 

Zároveň sa kompletne pripravil program na záverečný európsky týždeň, ktorý sa uskutoční v nemeckom Koethene v dňoch 30. apríl až 5. máj 2015, v rámci ktorého bude slávnostná premiéra medzinárodného muzikálu Comenius in love.

 

 

Záverečný jarný kemp ukončil projekt Comenius "Škola včera-dnes-zajtra"

 

  • Záverečný jarný kemp sa konal od 28. apríla do 2. mája 2012. 30. apríla dopoludnia sme privítali našich vzácnych hostí na pôde školy. Študenti sa zúčastnili vyučovania a pedagógovia mali spoločné pracovné stretnutie. Hlavným bodom jarného kempu bolo slávnostné ukončenie projektu Comenius v Synagóge dňa 30. apríla 2012 o 17,00 hod., ktoré pozostávalo z hudobných, dramatických a výtvarno-tanečných vystúpení študentov a výstavou študentských prác na tému projektu. Na záver slávnostného programu si všetci študenti a učitelia spoločne zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. 1. mája 2012 sa uskutočnil športovo-súťažný deň v Kaštieli Mojmírovce. Spoločný jarný kemp sme zakončili diskotékou.
  • Na medzinárodnom multilaterálnom projekte Comenius spolupracovali partnerské školy Ludwigsgymnasium z Koethenu,Nemecko, Istituto Comperesivo, Castelfidardo z Talianska, Haland skole z Nórska a Weald of Kent Grammar School z Tonbridge, Anglicko a naše Piaristické gymnázium. Projekt prebiehal v rokoch 2010 – 2012. Téma projektu bola „Škola - včera, dnes a zajtra“. Študenti skúmali a porovnávali vzdelávacie systémy v krajinách zúčastnených škôl po roku 1950 až po súčasnosť. Získavali informácie od rôznych dobových svedkov a spracovali dobové dokumenty z  rôznych zdrojov formou Power-pointových prezentácií a plagátov, na CD a DVD nosičoch. Študenti vytvorili vízie moderného európskeho vzdelávania v budúcnosti v rôznych umeleckých podobách – hudobnej, dramatickej, literárnej, výtvarnej a tanečnej.
  • Žiaci sa zúčastnili výmenných pobytov, kde si navzájom vymenili skúsenosti z práce na projekte, načerpali nové inšpirácie, zdokonalili sa v cudzích jazykoch, zrealizovali spoločné tanečné a hudobné  vystúpenia, nadviazali nové priateľstvá, spoznali životný štýl, kultúru a reálie krajín.
  • Projektové stretnutia učiteľov prispeli k efektívnej spolupráci na projekte. Pedagógovia si vymenili skúsenosti a poznatky, ktoré im pomohli v ďalšej práci na projekte a ktoré ďalej využívajú  vo svojej pedagogickej praxi.

 

 
Článok o projekte uverejnený v MY Nitrianske noviny dňa 7. 5. 2012
  
Relácia Žurnál rádia Regina o našom projekte (1,07 MB)
  
 Brožúra 
  
Táto publikácia je záverečným produktom práce našich žiakov na projekte Comenius Škola včera-dnes-zajtra 2010-2012. Obsahuje dokumentáciu, analýzu a zhodnotenie porovnávania v predmetoch matematika, dejepis, cudzie jazyky, hudobná výchova ako aj znázornenie a porovnanie vzdelávacích systémov, budovy školy, rozvrhu hodín, život žiaka. Publikácia tiež obsahuje vízie žiakov o škole v budúcnosti a zároveň aj fotografie z výmenných pobytov žiakov s komentármi žiakov. 
 

 

 

Pracovné projektové stretnutie Comenius v Castelfidarde

 

V  dňoch 22. - 27. apríla sa uskutočnilo posledné pracovné projektové stretnutie Comenius v talianskom meste Castelfidardo. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v škole Media Scuola Paolo Soprani zúčastnení vyučujúci zo všetkých krajín prezentovali záverečné výsledky práce študentov na projekte. Ďalej sme dohodli presný program záverečného podujatia, ktorým sa uzavrie dvojročný medzinárodný projekt Comenius: Škola, včera-dnes-zajtra. Toto podujatie sa uskutoční dňa 29. apríla o 17,00 hod. v Synagóge za účasti všetkých krajín. Bude pozostávať z vystúpení študentov a z výstavy prác žiakov. Na pracovnom stretnutí sme diskutovali aj o nápadoch a témach pre nový projekt Comenius.

 

                                                                                 Mgr. Hudecová, Mgr. Jahnová, PaedDr. Turčeková

 

Prípravné stretnutie projektu Comenius „ Škola   včera - dnes - zajtra“

 

 V dňoch 17. – 22.11. 2010 sme sa zúčastnili prípravného stretnutia projektu Comenius v meste Tonbridge v Anglicku. Stretnutia sa okrem nás zúčastnili zástupcovia partnerských škôl zo všetkých krajín, ktoré sa na projekte podieľajú teda Nemecko, Anglicko, Taliansko a Nórsko. Na pracovnom stretnutí sme naplánovali a podrobne rozpracovali aktivity a úlohy na najbližšie obdobie. V rámci stretnutia nás prijala pani riaditeľka Weald of Kent Grammar School Mrs Maureen Johnson. Mali sme možnosť navzájom si vymeniť skúsenosti  s ostatnými kolegami ohľadne rôznych aspektov systému vzdelávania, porovnať doterajšiu prácu na projekte v rámci jednotlivých škôl. Okrem toho sme nadviazali aj priateľské kontakty s našimi kolegami z partnerských škôl. Taktiež sme každý prezentovali svoju školu a mesto pred zhromaždením žiačok 7. ročníka. Zúčastnili sme sa projektového dňa na gymnáziu, počas ktorého každý ročník pracoval na rôznych projektových úlohách. Inšpirovali sme sa a podobný deň chceme zorganizovať aj na našej škole. Veľmi rady sme prijali pozvanie na nádherné predstavenie v japončine, na motívy japonskej ľudovej rozprávky v podaní žiačok gymnázia.

 

  • V dňoch 30.11. – 5.12. 2010 sa uskutoční adventný koncert v nemeckom Köthene, na ktorom vystúpia aj naši študenti pod umeleckým vedením Mgr. Vladimíra Kopca.
  • V dňoch 13.2. – 19.2. 2011 sa uskutoční výmenný pobyt našich žiakov  v Tonbridge, v Anglicku spojený s tanečným vystúpením a účasťou na projektovom dni školy.
  • Od 7. -  12. 4. 2011 sa v Nórsku uskutoční ďalšie projektové stretnutie učiteľov a žiakov, kde sa už budú prezentovať čiastkové výsledky práce v rámci projektu.
  • Od 27. 6. – 3.7. 2011 sa u nás uskutoční výmenný pobyt anglických žiakov.

  

 

 

 

  

 

Mgr. Tatiana Hudecová a PaedDr. Zuzana Turčeková

koordinátorky projektu

 

Stretnutie pracovnej skupiny Comenius

 

Všetkým členom pracovnej skupiny Comenius oznamujeme, že ďalšie stretnutie sa bude konať v stredu 20. októbra 2010 cez 7. vyučovaciu hodinu v školskej knižnici.

 

Ak máte nejaké nápady alebo materiály, prineste si ich so sebou!

 

Vstup nových členov do pracovnej skupiny je vítanýSmile

 

 

1. stretnutie pracovnej skupiny v rámci projektu Comenius

 

Dňa 29. septembra sa uskutočnilo 1. stretnutie študentskej pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na projekte Comenius: Škola - včera, dnes a zajtra. Žiaci budú pracovať pod vedením koordinátoriek projektu na našej škole Mgr. T. Hudecovej a PaedDr. Z. Turčekovej.

 

Všetkým študentom prajeme veľa chuti do práce a veľa tvorivých nápadov!

 

Viac informáciií o projekte nájdete v sekcii Projekty/Comenius

 

 

 

Projekt Comenius - Škola - včera, dnes a zajtra

 

V tomto a budúcom školskom roku budeme pracovať na Projekte Comenius s partnerskými školami z Nemecka, Talianska, Nórska a Anglicka. Téma projektu je „Škola - včera, dnes a zajtra“.  

Úlohou projektu bude skúmanie a porovnávanie školských systémov zúčastnených škôl po 2.svetovej vojne po rok 1989, skúmanie súčasných školských systémov a vízia moderného európskeho vzdelávania v budúcnosti. Vytvoria sa národné a medzinárodné pracovné skupiny, v ktorých budú žiaci zbierať dobové dokumenty a spracovávať ich. Výsledky budú zachytené formou putovnej výstavy, čiastkové výsledky sa zdokumentujú na CD a DVD nosičoch. Okrem toho žiaci nacvičia  divadelné scénky, ďalej sa uskutoční súťaž slohových prác na tému projektu. Spevácky zbor a tanečná skupina nacvičia piesne a charakteristické tance. Žiaci  budú získavať informácie od dobových svedkov, zbierať dokumentačný materiál a zhotovia putovnú výstavu. Napredovanie projektu budú riadiť stretnutia učiteľov a aktivity on-line zúčastnených. Na realizácii projektu sa budú podieľať rôzne predmetové komisie. Uskutočnia sa 4 projektové stretnutia učiteľov. Výmenné pobyty žiakov sa uskutočnia v decembri - adventný koncert našich žiakov v Nemecku, vo februári 2011 výmenný pobyt našich a nemeckých žiakov v Anglicku za účelom spoločného nácviku tancov. V júni 2011 sa uskutoční výmenný pobyt anglických žiakov u nás. Záverečný medzinárodný Jarný kemp sa uskutoční  na Slovensku v máji 2012, kde jednotlivé školy budú prezentovať výsledky svojej práce.

 

Naše partnerské školy sú:

Ludwigsgymnasium Koethen, Nemecko (koordinátor projektu)

Weald of Kent Grammar School, Tonbridge, Anglicko

Scuola Media Soprani, Castelfidardo, Taliansko

Haland skole Haaland, Torvastad, Nórsko   

 

 

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200