Comenius

Záverečné hodnotiace stretnutie vyučujúcich v rámci projektu Comenius "Go Europe"

 

V dňoch 28. mája až 1. júna 2015 sme sa zúčastnili záverečného hodnotiaceho strenutia v Portugalsku v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius "Go Europe".

Stretnutia sa zúčastnili vyučujúci zo všetkých 7 partnerských krajín. Hosťujúcou krajinou bolo Portugalsko. V rámci stretnutia sme návštívili partnerskú základnú školu v Santo Tirso.

Hlavnou náplňou stretnutia bolo vyhodnotenie dvojročného projektu s dôrazom na záverečný európsky týždeň spojený s premiérou muzikálu "Comenius in love". Všetci vyučujúci konštatovali, že úlohy, ktoré sme si zadali na začiatku projektu bolo splnené, vyhodnotili sme veľmi pozitívne spoluprácu jednotlivých tímov, nácviky v Poľsku a Lotyšsku a pracovné stretnutia na Slovensku a v Turecku. Práca na projekte bola veľmi náročná,vyžadovala si maximálne nasadenie zo strany vyučujúcich a žiakov. Preto je pre nás splnenie nášho cieľa a úspešné ukončenie projektu veľku odmenou, ale zároveň aj výzvou.

Hlavná koordinátorka projektu pani Elke Barleben konštatovala, že muzikál mal obrovský úspech, o čom svedčia mnohé ďakovné maily a listy, ako aj pozitívne články v miestnych novinách.

Mali sme možnosť pozrieť si muzikál už spracovaný na DVD nosičoch, ktorých súčasťou je aj obrázková galéria, ktorá mapuje jednotlivé nácviky, fotografie z premiéry muzikálu a z výstavy.

Návšteva školy bola spojená s posedením s rodičmi, ktoré obohatila miestna folklórna skupina.

Okrem toho sme si pozreli pamätihodnosti mesta Porto.

Dúfame, že spolupráca jednotlivých partnerských škôl týmto projektom nekončí a že sa spoločnými silami budeme opäť niekedy v budúcnosti podieľať na ďalšom rovnako zaujímavom projekte.

 

 

Slávnostná premiéra muzikálu Comenius in love v rámci partnerstva Comenius pod názvom "Go Europe"

 

V dňoch 30. apríla až 5. mája 2015 sme sa zúčastnili slávnostného ukončenia multilaterálneho partnerstva Comenius pod názvom Go Europe spojeného s premiérou muzikálu Comenius in love. Na muzikáli spolupracovalo 7 partnerských krajín - Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

Európsky týždeň otvorili dňa 1. mája spoločné tvorivé dielne a workshopy žiakov pod vedením vyučujúcich. Každá krajina si pripravila rôzne umelecké a pohybové aktivity spojené aj s tradičnými zvykmi a kultúrnami tradíciami.

Dňa 2. mája pokračoval európsky týždeň spoločnými nácvikmi prvého a druhého dejstva muzikálu už aj za hudobného doprovodu orchestra talianskych žiakov z Castelfidarda.

Dňa 3. mája nás čakala verejná generálka pre pozvaných hostí a večer o 18.00 hod. už slávnostná premiéra muzikálu za účasti významných hostí - starostu mesta Koethen, zástupcov z ministerstva kultúry a všetkých riaditeľov partnerských škôl, pedagógov a rodičov.

Naše gymnázium v muzikáli reprezentovali žiačky kvinty A - Michaela Lauková, Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Caroline Bodó, Adela Dukátová, žiak III. A Tomáš Tkáč, ktorý stvárnil jednu z hlavných postáv a žiačky II. A - Petra Vrabcová, Michaela Valentínyiová, Deana Kóňová a Sofia Gyepešová. Z vyučujúcich sa na muzikáli podielali za tím A, ktorý mal na starosti libretto muzikálu - Mgr. Hudecová, za tím B, ktorý bol zodpovedný za hudbu - Mgr. Kopec. Za tím C, ktorý pripravoval rekvizity, kulisy a záverečnú výstavu - PaedDr. Turčeková, Mgr. Poliaková a PaedDr. Trnka a za tím D, ktorý mal na starosti manažment záverečného európskeho týždňa - Mgr. Jahnová. Pozvanými hosťami boli pani riaditeľka Mgr. Katarína Čurillová a páter Juraj Gendiar.

Muzikál bol pripravený na oslavu 20.ročného trvania multilaterálneho partnerstva,ktorý v minulosti niesol aj názov Sokrates. Muzikál mapuje skúsenosti s prácou na medzinárodnom projekte od r. 1995.


Hlavnou dejovou líniou je príbeh lásky nemeckej dievčiny Isabell v hereckom stvárnení Isabell Leuchte a slovenského chlapca Tomáša v podaní Tomáša Tkáča. 1. dejstvo mapuje ich vzájomné stretnutie v rámci projektových stretnutí a jednotlivé scény zo školského prostredia a z prostredia práce na projektoch dokumentujú vývoj ich vzťahu, ktorý v 2. dejstve končí svadbou. Svadobnými hosťami sú zástupcovia všetkých partnerských krajín, ktorí ako svadobné dary prinášajú svoje národné tance. Muzikál je plný skvelých dialógov, nádherných piesní a náročných tanečných choreografií.

Premiéra muzikálu dopadla vynikajúco, o čom svedčia aj búrlivé ovácie a priaznivé reakcie publika, pozitívne reakcie novinárov v článkoch a recenziách v miestnych novinách.

Okrem premiéry muzikálu sa 3. mája uskutočnila aj výstava, ktorú pripravilo všetkých sedem zúčastnených krajín. Na výstavných paneloch jednotlivé školy dokumentovali dvojročnú prácu žiakov a vyučujúcich v podobe fotografií z nácvikov, výmenných pobytov ako aj návrhy na kostýmy, postery k muzikálu a maskotov projektu.

Bola ocenená aj žiačka z Poľska za víťaznú pieseň Comenius song, ďalej žiačka z Nemecka za návrh plagátu k muzikálu a žiak z Turecka za dizajn maskota projektu, ktorým sa stala korytnačka. Bola ocenená aj žiačka z Poľska za víťaznú pieseň Comenius song, ďalej žiačka z Nemecka za návrh plagátu k muzikálu a žiak z Turecka za dizajn maskota projektu,ktorým sa stala korytnačka.

Pred začiatkom oficiálnej časti večera ako aj počas prestávky medzi 1. a 2. dejstvom sa mohli všetci pozvaní hostia občerstviť špecialitami jednotlivých národných kuchýň.

Dňa 4. mája sme už uvoľnene mohli oddychovať po náročných dňoch na záverečnom posedení žiakov a vyučujúcich spojenom s diskotékou. K dispozícii boli na jazeri v obci Edderitz aj vodné bicykle a žiaci mohli do sýtosti športovať v rekreačnom areáli.

Po takmer dvojročnej náročnej práci sme ukončili záverečný európsky týždeň. Žiaci podali vynikajúce herecké, tanečné a spevácke výkony pod skvelým vedením tímov vyučujúcich zo 7 krajín.

Odnášame si nové priateľstvá, nespočetne veľa príjemných zážitkov s presvedčením, že snáď sa opäť spolu všetci stretneme na ďalšom projekte. 

 

Informácie o projekte boli zverejnené aj v nemeckých novinách Mitteldeutsche Zeitung 

 

Blog projektu dokumentujúci prácu na projekte a mnohé ďalšie informácie si môžete pozrieť http://www.comenius-koethen.blogspot.sk/

                                                                                               

                    Mgr. Tatiana Hudecová

 

Nácvik 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius

 

V dňoch 22. až 27. februára 2015 sme sa zúčastnili nácviku 1. a 2. dejstva muzikálu Comenius in love v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius v poľskom Strawczyne. Na muzikáli spolupracuje 7 partnerských krajín - Slovensko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Lotyšsko a Turecko.

 

Vyučujúci a žiaci intenzívne nacvičovali obe dejstvá  - herecké stvárnenie, nácvik piesní a tanečné choreografie. Našu školu v muzikáli reprezentujú žiačky kvinty A - Michaela Lauková, Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Caroline Bodó, Adela Dukátová, žiak III.A Tomáš Tkáč,ktorý stvárňuje jednu z hlavných postáv a žiačky II.A - Petra Vrabcová, Michaela Valentínyiová, Deana Kóňová a Sofia Gyepešová. Z vyučujúcich na muzikáli spolupracujú - Mgr. Tatiana Hudecová, Mgr. Marcela Jahnová, PaedDr. Zuzana Turčeková, Mgr. Vladimír Kopec, PaedDr. Milan Trnka a Mgr. Zuzana Poliaková.

 

Zároveň sa kompletne pripravil program na záverečný európsky týždeň, ktorý sa uskutoční v nemeckom Koethene v dňoch 30. apríl až 5. máj 2015, v rámci ktorého bude slávnostná premiéra medzinárodného muzikálu Comenius in love.

 

 

SÚŤAŽ 

 

Vyzývame všetkých študentov, ktorí majú hudobný talent, aby sa zapojili do súťaže projektu Comenius "Go Europe"a zložili pieseň na tému partnerstva viacerých krajín pod názvom "Comenius Song". Obsahom piesne by mala byť oslava spoločného partnerstva krajín, vymieňanie si skúseností, spoznávanie nových ľudí, zdokonaľovanie svojich talentov, vytváranie multikultúrnej spoločnosti, spájanie rôznych kultúr a národností  z pohľadu študentov. Táto pieseň bude súťažiť o prvé miesto medzi krajinami Nemecka, Talianska, Lotyšska, Turecka,Poľska a Portugalska na spoločnom stretnutí žiakov a vyučujúcich v poľskom Strawzcyne vo februári 2015. Víťazná pieseň, ktorú zvolia v hlasovaní žiaci a pedagógovia odznie v podaní žiakov v muzikáli "Comenius in love". Text piesne musí byť v anglickom jazyku - 2,3 strofy plus refrén. Inštrumentálny doprovod je na voľbe žiaka. 
 
Text piesne spolu so zloženou hudbou a notovým zápisom treba priniesť na CD na sekretariát školy najneskôr do 19.decembra 2014. Na CD je potrebné uviesť meno a triedu. Odborná komisia vyberie skladbu, ktorá postúpi do medzinárodnej súťaže. 
 
Držíme všetkým palce! Ukážte svoj talent!
 

3. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius "Go Europe"

 

V dňoch 22. až 26. septembra 2014 sa v lotyšskom meste Ádaži na Ádazu vidusskola konalo 3. pracovné stretnutie multilaterálneho partnerstva Comenius "Go Europe" spojené s prvými nácvikmi na spoločný muzikál "Comenius in love".

 

Stretnutia sa zúčastnilo 24 vyučujúcich a 19 žiakov zo všetkých partnerských krajín - Nemecka, Poľska, Slovenska, Talianska, Turecka a Lotyšska /s výnimkou Portugalska/. Našu školu reprezentovali Mgr. Hudecová, Mgr. Jahnová, pán zástupca Mgr. Kopec, PaedDr.Trnka a za žiakov to boli Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Michaela Lauková z kvinta A a Tomáš Tkáč z III. A, ktorý stvárňuje jednu z hlavných úloh.

Čakalo nás veľmi milé privítanie pani riaditeľkou Ádazu vidusskola Dace Dumpe spoločne s lotyšskými vyučujúcimi a žiakmi. Po prehliadke školy bol pre nás pripravený bohatý program, ktorý pozostával z viacerých dramatických scénok, hudobných a tanečných vystúpení lotyšských žiakov. Každá partnerská krajina tiež mala možnosť predstaviť ostatným svoje mesto a školu. 

Po spoločnom prvotnom čítaní a nácviku scenára nasledovali počas troch dní intenzívne nácviky 1. dejstva muzikálu, ktoré má 17 scén. Žiaci nacvičovali svoje úlohy v anglickom jazyku, pohyb po javisku, herecké zručnosti, choreografie k jednotlivým tancom a piesne k jednotlivým scénam pod vedením vyučujúcich z jednotlivých krajín. Zároveň sa skompletizovali kostýmy, kulisy a scénografia pre 1. dejstvo, dohodlo sa organizačné zabezpečenie záverečného stretnutia v nemeckom Köthene (apríl/máj 2015), kde sa uskutoční premiéra muzikálu. Okrem toho vyučujúci intenzívne pracovali na koncepcii 2.dejstva muzikálu.

Napriek tomu, že nácviky boli zaiste vyčerpávajúce, prežili sme spolu niekoľko nádherných dní a vytvorili si spoločné priateľstvá. Po náročnej práci bol aj priestor na oddych a relaxáciu. Mali sme možnosť byť na nádhernom koncerte orchestra umeleckej školy, prejsť sa po pláži Baltického mora a pozrieť si skvostné pamiatky a zažiť atmosféru hlavného mesta Lotyšska Rigy.

 

Všetci sa už tešíme na ďalšie stretnutie a nácviky, ktoré sa uskutočnia vo februári 2015 v poľskom meste Strawczyn. 

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Návšteva partnerskej školy Zespół Placówek Oświatowych,

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z Poľska

v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius „Go Europe“.

 

Návšteva partnerskej školy Zespół Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z Poľska sa uskutočnila v dňoch 10. až 14. septembra 2014 v rámci multilaterálneho partnerstva Comenius „Go Europe“. Na výmenný pobyt pricestovalo 10 žiakov vo veku 11 - 12 rokov, ktorých sprevádzali dve vyučujúce. Poľskí žiaci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov z príma A, sekunda A a tercia A. Vo štvrtok 11. septembra 2014 sa poľskí žiaci zúčastnili 3 vyučovacích hodín spoločne s našimi žiakmi  v triedach príma A, sekunda A a tercia A. Vyučujúce prijalo vedenie školy spoločne s pátrom Paluchom. Nasledovala prehliadka školy a kostola sv. Ladislava. Spoločne sme podnikli aj dobrodružný výstup do veže kostela a pozreli sme si aj skvostné zvony.

Naši hostia mali možnosť spoznať Nitru absolvovaním jazdy Nitrianskym expresom so zástavkou na Nitrianskom hrade. Popoludní si naši a poľskí žiaci zmerali sily v športových súťažiach - v stolnom tenise a vo futbale.

V piatok 12. septembra 2014 sme našich poľských hostí pozvali na výlet do Bratislavy, kde navštívili Bratislavský hrad, Staré mesto, ale aj vedecké centrum a zažili aj plavbu po Dunaji. 

V sobotu 13. septembra 2014 poľskí žiaci strávilii v rodinách našich žiakov s bohatým programom. Vyučujúce sme pozvali na výstup na Kalváriu.

V nedeľu 14. septembra 2014 sme sa s našimi hosťami rozlúčili a popriali im šťastnú cestu domov. Odchádzali plní zážitkov a obohatení novovytvorenými priateľstvami. 

V rámci multilaterálneho partnerstva naši žiaci vycestujú na výmenný pobyt do Strawczynu a budú ubytovaní vo poľských rodinách v júni 2015.

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Nácvik na muzikál "Comenius in love" v rámci medzinárodného projektu Comenius

 

Pod vedením Mgr. Hudecovej žiačky Michaela Lauková, Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Adela Dukátová z 4.A a žiak Tomáš Tkáč z II.A nacvičujú scenár a svoje roly k muzikálu "Comenius in love" multilaterálneho partnertsva Comenius "Go Europe". Oficiálnym jazykom muzikálu je angličtina, ale odznejú aj piesne v materinských jazykoch partnerských krajín.

 

Na muzikáli spolupracujú všetky partnerské školy a náš žiak Tomáš Tkáč hrá jednu z hlavných úloh.Okrem hereckého výkonu budú všetci žiaci prezentovať aj svoje hudobné a tanečné nadanie.

 

V dňoch 22. až 26. septembra 2014 budú naši žiaci pod vedením pedagógov nacvičovať 1. dejstvo spolu so žiakmii zo všetkých partnerských krajín na pracovnom stretnutí v lotyšskom meste Ádaži.

 

Našim žiakom prajeme príjemné učenie sa svojich textov aj počas letných prázdnin :)

  

 

 

Pobyt žiakov a vyučujúcich z partnerského gymnázia Ludwigsgymnasium, Koethen, Nemecko

 

V dňoch 25. až 28. mája 2014 sme na našej škole hostili žiakov a vyučujúcich z partnerského gymnázia Ludwigsgymnasium z Koethenu v Nemecku v rámci multilaterálneko partnerstva Comenius "Go Europe", 2013 - 2015.

27 žiakov bolo ubytovaných v hosťovských rodinách a bol pre nich ako aj pre vyučujúcich pripravený bohatý program.

V pondelok 26. mája žiaci absolvovali aktívne hodiny spoznávania Slovenska, potom sa zúčastnili vyučovacích hodín, boli na prehliadke centra Nitry a Starého mesta. Popoludní si spoločne nemeckí a naši žiaci zašportovali v zumbe a vo florbale.

V utorok naši hostia navštívili Trnavu a hrad Beckov.

Plní krásnych dojmov odchádzali dňa 28. mája ďalej na návštevu partnerskej školy v meste Strawczyn v Poľsku.

 

2. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius "Go Europe"

 

V dňoch 3. - 7. 3. 2014 sa v tureckom meste Konya uskutočnilo 2. pracovné stretnutie medzinárodného projektu Comenius za účasti učiteľov z partnerských škôl zo všetkých 7 krajín, ktoré sa na projekte podieľajú - Nemecka, Turecka, Slovenska, Talianska, Lotyšska, Portugalska a Poľska.

 

Vyučujúci pracovali v 4 skupinách. Skupina A, ktorá má na starosti libretto k muzikálu a skupina B, ktorá je zodpovedná za hudbu k muzikálu pracovali spoločne. Na stretnutí sa upravili a doplnili jednotlivé scény k 1. dejstvu, stanovili sa presné počty žiakov, ktorí  budú vytvárať herecké obsadenie muzikálu za každú zúčastnenú školu. Vyučujúci si vypočuli  hudobné skladby, ktoré odznejú v 1.dejstve. Tieto skladby vznikli zo spolupráce učiteľov a žiakov.

 

Skupina C pracovala samostatne na kulisách a rekvizitách k jednotlivým scénam muzikálu.Vyučujúci predstavili návrhy kostýmov, ktoré vypracovali žiaci a určili zodpovednosť krajín za prípravu kulís k jedntolivám scénam muzikálu.

 

Skupina D pracovala na organizácii a manažmente záverečného európskeho týždňa (apríl/máj 2015), ktorý uzavrie celý projekt a na ktorom bude predstavený muzikál "Comenius in love" za účasti žiakov a učiteľov všetkých partnerských krajín.Tento galaprogram bude sprevádzaný rozličnými aktivitami a workshopmi pre žiakov a učiteľov.

 

Po práci v jednotlivých skupinách sme sa všetci stretli, aby sme si zhrnuli svoju prácu v skupinách. Boli stanovené dátumy, do ktorých musia byť nové zadané úlohy vypracované.

 

Viac obrázkov vo fotogalérii.

 

Výzva pre študentov!

 

Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Comenius s názvom „Go Europe“, ktorého cieľom je pripraviť muzikál k 20. výročiu projektov Comenius/Sokrates Projektu sa zúčastňujú tieto krajiny: Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Turecko, Portugalsko a Slovensko.

 

1. Hľadáme dievčatá a chlapcov, vo veku 13-16, ktorí sú nadaní v oblasti spevu, tanca a dramatického prejavu a mali by záujem v muzikáli účinkovať. Stretneme sa dňa 21.10. 2013 o 14,30 hod. v učebni č. 78. Za našu školu budú v muzikáli vystupovať 3-5 účinkujúci. Neváhajte a príďte.

 

2. Zároveň vyhlasujeme súťaž na návrh najzaujímavejšieho trička v našich národných farbách so symbolom našej školy. Ide o návrh kostýmu pre jedného z tanečníkov moderného tanca v muzikáli. Prosíme kreatívnych žiakov so záujmom o módu, aby sa zúčastnili, pretože bude možné vyhrať zaujímavé ceny, respektíve zúčastniť sa výmenného pobytu v rámci projektu.

 

3. Tiež vyzývame žiakov, ktorí sa zaujímajú o oblasť počítačovej grafiky a výtvarného umenia, aby sa zúčastnili súťaže o najzaujímavejšie plagáty k súťaži o maskota projektu, titulnú pieseň a k samotnému muzikálu. Témou je ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí z rôznych krajín. Najlepšie práce budú samozrejme odmenené.

 

Záujemcovia o súťaž kontaktujte nasledovných vyučujúcich: Mgr. Hudecová, Mgr. Jahnová, Mgr. Poliaková, PaedDr. Turčeková.

 

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200