PK anglický jazyk
Cieľ vyučovania
 
Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej Únie. Osvojenie si anglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry v osobnom a profesijnom živote. Znalosť anglického jazyka umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí anglicky-hovoriacich krajín a ich kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia.

 

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutie úrovne B2 a v druhom cudzom jazyku k úrovni B1 podľa spoločného Európskeho referenčného rámca.

 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci EÚ. Jazykové vzdelávanie vytvára podmienky pre medzi predmetové vzťahy, ktoré pomáhajú žiakom chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta.

 
Členovia komisie
vedúca:   Mgr. Tatiana Hudecová
členovia:  PaedDr. Elena Gálová  Mgr. Anna Hrešková, PhD. 
 Mgr. Daniela Hetényiová  Mgr. Denisa Olšanská
 Mgr. Marcela Jahnová  Mgr. Zuzana Poliaková
 Mgr. Marián Krajčovič
 
PDF Tlačiť E-mail

Future Classroom Lab prinesie do tried budúcnosť vzdelávania

 

Marcelka2

 

V dňoch 26.-27. marca 2018 sa v Bruseli stretlo 27 aktívnych učiteľov platformy eTwinning. Stretnutie, ktorého sa zúčastnila aj naša pani profesorka Mgr. Marcela Jahnová, sa konalo v triede budúcnosti – Future Classroom Lab.

Trieda je zriadená s finačnou podporou European Schoolnet, 30 ministerstiev a partnerov a využíva moderné informačné a komunikačné technológie. Tu si učitelia môžu osvojiť nové trendy, simulácie, aplikácie a portály, a tak získať zručnosti používať tieto zdroje aj na hodinách. 

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť E-mail

Najúspešnejší študenti v školskom roku 2017/2018

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku bolo realizované v dňoch 20.-22.11.2017. V kategórii 1A súťažilo 6 žiakov, v 1B 6 žiakov, v 1C 1 žiak, v 2A 14 žiakov, v 2B 13 žiakov, v 2C2 1 žiak. Výsledky školského kola:

Kategória 1A: 1.Karolína Jarábková (2.A), 2.Lukáš Pastier (1.A), 3.Dominik Šedík (2.A)

Kategória 1B: 1.Branko Švec (4.A), 2.Andrej Babocký (4.A), 3.Niki Viktória Iliopoulos (4.A)

Kategória 1C: 1.Carrick Patrick Murray, (5. ročník ZŠ)

Kategória 2A: 1.Samuel Fraňo (5.A), 2.Roman Mojto (5.A), 3.Martin Ďuriš (6.A)

Kategória 2B: 1.Tomáš Vrabec ( 8.A), 2.Daniel Magula (8.A), 3.Michal Mačala(7.A)

Kategória 2C2: 1.Tomáš Kozík (7.A)

 

Obvodné kolo prebiehalo na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda dňa 16.1.2018 pre kategórie 2A,2B, 2C2 a na ZŠ Kniežaťa Pribinu dňa 17.1.2018 pre kategórie 1A,1B. V kategórii 2A skončil Samuel Fraňo na vynikajúcom 2. mieste. V kategórii 2C2 Tomáš Kozík obsadil 5. miesto. V kategórii 1A obsadila Karolína Jarábková 4. miesto.

 

V krajskom kole nás v kategórii 1C reprezentoval Carrick Patrick Murray.

 

V 5. ročníku súťaže Mladý prekladateľ organizovanej Katedrou translatológie FF UKF v Nitre sme mali zastúpenie v prekladoch umeleckých textov, ale taktiež v preklade titulkov k filmu z anglického jazyka do slovenského jazyka. Vyhodnotenie súťaže bolo 10.11.2017 v aule UKF a špeciálnou cenou poroty boli odmenení Peter Vaško z III.A (umelecký preklad z anglického jazyka) a Viktória Depešová zo IV.B (preklad anglických titulkov). Ďalšími, ktorí sa do súťaže zapojili boli Zuzana Šmídová (III.A), Ján Držík (III.A), Juraj Bakita (III.A), Adriana Lieskovská (5.A), Cathleen Bodo (5.A), S. Fraňo (5.A), Andrej Gerhát (5.A), Laura Kollárová (5.A), Katarína Krajčírová (5.A) a Daniela. Pastierová (6.A). 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200