Súťaže

Vynikajúce výsledky našich žiakov v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 17. januára 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Beethovenova. Našu školu reprezentovali žiaci Karolína Košudová zo sekundy A v kategórii 1A a Samuel Fraňo z kvarty A v kategórii 1B. Vynikajúci úspech zaznamenal Samuel Fraňo, ktorý vo svojej kategórii obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 15. februára 2017 na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Krajského kola sa zúčastní aj Nina Tomášiková z kvarty A v kategórii 1C.

 

Dňa 18. januára 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda pre kategórie 2A, 2B a 2C2. Našu školu reprezentovali žiačky Annemarie Kukanová z II.B v kategórii 2A a Silvia Poláková zo IV.A v kategórii 2B. Výborný úspech dosiahla Silvia Poláková, ktorá obsadila 2. miesto. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, Samuelovi Fraňovi a Nine Tomášikovej prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

OAJokPolakovam

PolakovaOAJok2m

 

Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

 

V dňoch 16.11., 21. 11. a 23.11. 2016 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A,1B,1C, 2A a 2B.

 

Výsledky:

 

Kategória 1A: 1. miesto: K. Košudová (sekunda A)

                     2. miesto: P. Balážová (sekunda A)

                     3.miesto: V. Matejová (príma A)

 

Kategória 1B: 1.miesto: S. Fraňo (kvarta A)

                     2.miesto: A. Babocký (tercia A)

                     3. miesto: V.N. Iliopoulus (tercia A)

 

Kategória 1C: 1. Nina Tomášiková (kvarta A)

 

Kategória 2A: 1. miesto: Annemarie Kukanová (II.A)

                     2. miesto: Nicolett Gulka (II.A), Kristína Losmanová (sexta A)

                     3. miesto: Filip Pavlovič (sexta A)

 

Kategória 2B:  1.miesto: S. Poláková (IV.A)

                      2.miesto: T. Vrabec (septima A)

                      3.miesto: R. Szabóová (septima A)

 

Menovaným žiakom blahoželáme a tým žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách prajeme veľa úspechov v obvodných kolách dňa 17.1.2017 na ZŠ Beethovenova, Nitra pre kategórie 1A  a 1B a dňa 18.1. 2017 pre kategórie 2A a 2B na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Pre kategóriu 1C sa uskutoční krajské kolo vo februári 2017.

 

Story 2016

 

Dňa 22. marca 2016 sa v CVČ Domino uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku s názvom „Story“. Našu školu reprezentovali žiak 3. ročníka ZŠ Carrick Patrick Murray a žiačka primy Chiara Turbová. Obaja vo svojej kategórii predviedli veľmi pekné výkony. Ďakujeme a želáme veľa elánu do ďalšieho súťaženia.

 

Storym

 

Úspechy našich žiakov v obvodnom kole olympiády v ANJ 2016

 

Dňa 13. januára 2016 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku pre kategórie 1A a 1B na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre. Našu školu reprezentovali žiaci Andrej Babocký zo sekundy A a Samuel Fraňo z tercie A.

 

Andrej Babocký zo sekundy A sa umiestnil na 2. mieste v kategórii 1A. Vynikajúci výsledok dosiahol žiak Samuel Fraňo z tercie A, ktorý vyhral svoju kategóriu 1B a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa na 10. februára 2016. Samuelovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

 

Dňa 14. januára 2016 sa konalo obvodné kolo pre kategórie 2A, 2B, 2C2 na gymnáziu sv. Cyrila a Metoda. Našu školu reprezentovali Zuzana Ďurfinová z I.A Silvia Poláková z III.A, a Filip Ferencz zo IV.C. Výborný výsledok dosiahla žiačka Silvia Poláková, ktorá sa vo svojej kategórii 2B umiestnila v silnej konkurencii na 2. mieste.

 

 

Prikladáme ešte výsledky školského kola:

Kategória 1A:  1. A.Babocký, 2.A

                    2. N.V.Iliopoulus, 2.A          

                    3. B.Švec, 2.A

Kategória 1B:  1. S.Fraňo, 3.A

                    2. R.Mojto,3.A

                    3. S.Greksová, 4.A                    

Kategória 2A:  1. T.Vrabec, 6.A - obvodného kola sa nemohol zúčastniť

                     2. S. Súkenník, 6.A - obvodného kola sa nemohol zúčastniť

                     2. Z. Ďurfinová, I.A

                     3. Annemarie Kukanová, I.B

Kategória 2B   1. S. Poláková, III.A

                    2. P. Moravík, III.B

                    3. E. Čurillová, 8.A

Kategória 2C2: 1. F. Ferencz, IV.C

 

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy v školskom a obvodnom kole,blahoželáme im k dosiahnutým výsledkom a prajeme im veľa úspechov i v ďalšom ročníku olympiády.

 

Mladý prekladateľ 2015

 

Dňa 4. decembra 2015 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 3. ročníka súťaže Mladý prekladateľ 2015, ktorú organizuje Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Do súťaže boli zapojení v preklade z anglického do slovenského jazyka 3 žiaci - Silvia Poláková z III.A, Monika Zaujecová zo IV.B a Katarína  Mydlíková zo IV.C. V preklade z nemeckého do slovenského jazyka školu reprezentovali žiaci IV.A - Zuzana Škopková, Zdenka Holčíková, Rebeka Kúrová a Erik Báleš.

Do súťaže sa zapojilo takmer 100 žiakov z 13 škôl Nitrianskeho kraja. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom sa prihovoril dekan Filozofickej fakulty Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., vedúca katedry translatológie Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. a organizátorka súťaže Mgr. Soňa Hodáková PhD., ktorá vyhodnotenie aj moderovala.

Pri hodnotení prekladov sa brala  do úvahy obsahovo-štylistická a formálno-gramatická stránka.

Vyhodnotenie výsledkov bolo sprevádzané kultúrmym programom študentov odboru translatológia.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov v prekladateľských súťažiach.  

 

 

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 14. januára 2015 sa na ZŠ Kniežaťa Pribinu konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku pre kategórie 1A a 1B.

Vynikajúci úspech dosiahol žiak Samuel Fraňo zo sekundy A, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2. miesto.

 

Dňa 15.1. 2015 sa na gymnáziu vo Vrábľoch konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku pre kategórie 2A, 2B a 2C2.

Mimoriadny úspech dosiahla žiačka Romana Szabóová z kvinty A, ktorá svoju kategóriu 2A vyhrala a postupuje tak do krajského kola.

 

Obom žiakom úprimne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.Zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy aj žiakom, ktorí súťažili v ostatných kategóriách.                         

 PK ANJ

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V dňoch 1. - 3. decembra 2014 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v piatich kategóriách - 1A,1B, 2A,2B, 2C2.

Výsledné umiestnenia žiakov:

1A  (príma - sekunda)

1. Samuel Fraňo, sekunda A

 

1B  (tercia, kvarta)

1. Jakub Čurilla, kvarta A

 

2A  (kvinta, sexta, I. a II. ročník)

1. Romana Szabóová, kvinta A

 

2B  (sexta, septima. III. a IV. ročník)

1. Natália Belicová, IV.A

 

2C2 - anglofónni

1. Filip Ferencz, III.C

 

Víťazom jednotlivých kôl srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa bude konať pre kategórie 1A, 1B na ZŠ Kniežaťa Pribinu dňa 14.1.2015 a pre kategórie 2A,2B,2C2 dňa 15.1.2015 na gymnáziu vo Vrábľoch.                                                  

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

V dňoch 2., 3. a 4. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

Kategória 1 A:   1. Samuel Fraňo, príma A

                       2. Danierla Pastierová, sekunda A

                       3. Gabriela Teleki, sekunda A

Kategória 1 B :   1. Tomáš Vrabec, kvarta A

                       2. Sebastián Súkenník, kvarta A

                       3. Veronika Klobušická , kvarta A  

Kategória 1 C:    1. Nina Tomášiková, príma A

                       2. Michaela Cathleen Bodo, príma A

Kategória 2 A:    1. Martina Lieskovská, sexta A

                        2. Róbert Lörincz, sexta A 

                        3. Kristína Blašková, I.A

Kategória 2 B:    1. Kristína Paulovičová, septima A

                       2. Jana Jašíková, oktáva A

                       3. Martina Daubnerová, IV.B

Kategória 2 C2:  1. Dominika Lauková, IV.A

                       2. Kristián Kuchta, I.A

 

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a za odvedené výsledky. Všetkýmk víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v obvodovom, resp. krajskom kole (kategória 1C).

 

PK ANJ

 

Súťaž mladých prekladateľov - Juvenes Translatores

 

Naša škola sa dňa 28. 11. 2013 zapojila do súťaže mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje Európska  komisia pre preklad. Do súťaže mohli byť zaradení podľa tohtoročných pravidiel súťaže iba žiaci narodení v roku 1996. Našu školu so svojimi prekladmi z anglického do slovenského jazyka reprezentujú žiačky II.B E. Pospíšilová a M. Zaujecová, žiačky oktávy B K. Biela a E. Čuláková.

 

Žiačkam prajeme veľa úspechov v hodnotení ich prekladov odbornou komisiou. Každý preklad bude hodnotiť výbor zložený z profesionálnych prekladateľov a korektorov z GR pre preklad. Porota, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ GR pre preklad, na základe tohto hodnotenia vyberie z každého členského štátu Európske únie najlepší preklad,  celkovo 28 víťazov začiatkom februára 2014. Na Slovensku je do súžaže zapojených 13 škôl, max. 5 žiakov na každú školu. Záverečné slávnostné odovzdanie cien sa bude konať v Bruseli dňa 8. apríla 2014.

 

alt

 

 

20. ročník súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku

 

Nadácia Otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation tento rok organizuje 20. ročnílk súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku v týždni od 25. do 29. 11. 2013. Dňa 27.11. 2013 sa na našej škole uskutočnil 20. ročník tejto súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci v troch kategóriách - juniori - kvinta, sexta, I. a II. ročník, seniori - septima, oktáva, III. a IV. ročník a anglofóni. Každý žiak si vybral jednu z daných tém, na ktorú vypracoval esej v anglickom jazyku v rozsahu 350- 400 slov počas dvoch hodín.

 

Všetkým študentom ďakujeme za účasť a prajeme im veľa úspechov v hodnotení ich prác odbornou komisiou pozostávajúcou z anglických, amerických a slovenských učiteľov anglického jazyka. Písomné vyrozumenie o výsledku súťaže bude školám zaslané do konca mája 2014.

 

PK ANJ

 

 

  

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200