PK dejepis a nauka o spoločnosti
PDF Tlačiť E-mail

okruhy psychologia

 

Cieľové požiadavky zo psychológie:

 

http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove_final/psychologia.pdf

 

 1. 1.Psychológia ako veda

Predmet a úlohy psychológie

Psychologické smery

Znaky jednotlivých psych. smerov: štrukturalizmus, psychoanalýza, behaviorizmus, humanis. a kognitívna ps.

Rozdelenie psychologických disciplín (základné, aplikované, špeciálne/hraničné)

 

 1. 2.Pojem psychika

Charakteristika vývinu psychiky

Determinanty psychiky (biologické a sociálne)

Vzťah jednotlivých činiteľov pri vývine psychiky (dedičnosť, prostredie)

 

 1. 3.Metódy používanépsychológii, pozorovanie, experiment a ďalšie

Etické zásady pri používaní psychologických metód

Psychologické metódy v školskom prostredí

Psychologický výskum

Validita, reliabilita, objektivita, etickosť – ps. premenné vo výskume

 

 1. 4.Porovnanie mechanizmov sebaregulácie (svedomie, kritika, sebakritika)

Sigmund Frued: id, ego a superego vo vzťahu k svedomiu a sebakritike

 

 1. 5.Pociťovaniepocity, základné druhy pocitov

 

 1. 6.Vnímanievnemy, základné druhy vnímania, od čoho závisí kvalita vnímania

Sociálne/medziosobné vnímanie ľudí, faktory, ktoré ho ovplyvňujú (stereotypy, haló efekt, prvý dojem,...)

Čo spôsobuje poruchy vo vnímaní (zvýšená/znížená vnímavosť, ilúzie, halucinácie), optické klamy, reverzibilné obrázky...

 

 1. 7.Predstavypredstavivosť

Základné druhy a typy predstáv

 

 1. 8.Pozornosť, zameranosť, sústredenosť

Vlastnosti a druhy pozornosti

 

 1. 9.Tvorivosť

Faktory a fázy tvorivosť, prejavy tvorivej osobnosti

 

 1. 10.Učenie, druhy učenia

Činitele ovplyvňujúce výsledky a priebeh učenia

Vonkajšie a vnútorné faktory pri učení

Vedomosti, zručnosti a návyky

 1. 11.Pamäť

Druhy a typy pamäti

Fázy zapamätávania

Ebbinghausova krivka

Ako sa dajú využiť poznatky o pamäti na zlepšenie učenia

Rozdiel medzi vybavením, znovupoznaním a reprodukciou

 

 1. 12.Myslenie

Druhy myslenia, myšlienkové operácie

 

 1. 13.Reč ako nástroj myslenia a komunikácia

 

 1. 14.Cityemócie, nižšie a vyššie city

Znaky citov

Základné druhy citov, citové reakcie, stavy, vzťahy

Vlastnosti citov

 

 1. 15.Osobnosťjej vlastnosti

Základné znaky vlastností osobnosti

 

 1. 16.Vlastnosťčrta osobnosti, ich porovnanie, znaky vlastností

 

 1. 17.Aktivačno-motivačné vlastnosti osobnosti

Záujmy, záľuby, sklony

Ašpirácie, životné ciele, plány, zvyky

 

 1. 18.Potrebydruhy, rozdelenie potrieb, A. Maslow

Pudy, inštinkty a ich význam pre zdravý vývin človeka

Motivácia

Psychická deprivácia

 

 1. 19.Dynamické vlastnosti oosbnosti

Temperament

Typológie: Hippokrates, Pavlov, Jung, Eysenck, Kretschmer

 

 1. 20.Vzťah správania cholerikačinnosť nervovej sústavy, typické vlastnosti a prejavy správania cholerika

 

 1. 21.Vzťah správania flegmatikačinnosť nervovej sústavy, typické vlastnosti a prejavy správania flegmatika

 

 1. 22.Vzťah správania sangvinikačinnosť nervovej sústavy, typické vlastnosti a prejavy správania sangvinika

 

 1. 23.Vzťah správania melancholikačinnosť nervovej sústavy, typické vlastnosti a prejavy správania melancholika

 

 1. 24.Vzťah medzi sebauvedomenímsebapoznaním, sebaregulačné vlastnosti osobnosti, proces formovania individuality jedinca

Vôľa, fázy vôľového konania, vôľové a mimovôľové konanie

 

 1. 25.Vzťahovo-postojové vlastnosti osobnosti. Charakter, postoje, ich vytváraniezmena

 

 1. 26.Výkonové vlastnosti osobnosti, vlohy, schopnosti, stupne schopností

Inteligencia, jej charakteristika a meranie/honotenie

 

 1. 27.Duševné zdraviefaktory, ktoré ho ohrozujú

Duševné poruchy. Psychické poruchy podľa príčin ich vzniku (biologické, psychické, sociálne), druhy psych. porúch

Podmienky dobrého duševného zdravia a zásady psychohygieny = duševná hygiena

Náročné životné situácie. Poruchy vyplývajúce zo záťažových situácií (stres, frust., depr., konflikty)

Reakcie na záťaž: ego-obranné mechanizmy. Zvládanie záťažových situácií

Stres a možnosti zvládania stresu

Konflikty a frustrácia, riešenie konfliktov, príčiny, typy konfliktov

 

 1. 28.Vývin človekaprenatálnom období a v období novorodenca

 

 1. 29.Vývin človekaobdobí dojčaťa, batoľaťa a predškolského veku

 

 1. 30.Vývin človekaobdobí mladšieho šk. veku, dospievania a adolescencie

 

 1. 31.Vývin človekaobdobí dospelosti a staroby

 

 1. 32.Predmet sociálnej psychológie, vzťahiným vedám, metódy soc. Psychológie

 

 1. 33.Sociálne skupiny, ich rozdelenie, znaky

Skupina a dav, davové a hromadné správanie

Veľké sociálne skupiny. Porovnajte kultúrne, etnické a náboženské skupiny a kolektívne hnutia

Sociometria, sociogram, Jacob L. Moreno

 

 1. 34.Socializácia

Formy sociálneho učenia: napodobňovanie, identifikácia, preberanie úloh, priame učenie

 

 1. 35.Rodina, jej definícia, funkcie rodiny, typy rodín

 

 1. 36.Sociálna rola, status, pozícia + konflikt rol

 

 1. 37.Vodcovstvo, vodca a vplyv vodcovstvaskupine

Konformita, uniformita...

 

 1. 38.Sociálna komunikácia. Verb., neverb.symbolická komunikácia. Formy neverbálnej komunikácie

Druhy komunikačných sietí, štruktúra

Faktory ako vek, pohlavie a kultúra - aký majú vplyv na komunikáciu?

Bariéry v komunikácii.

 

 1. 39.Spoločenské normy, zvyky, mravy – obyčaje, zákony, tabu

Význam noriem pre sociálnu skupinu

 1. čom spočíva problém adaptácie na spoločenské normy

 

 1. 40.Asertivita, agresivita, afiliácia, hostilita, prosociálne správanie

Asertivita, možnosti asertívneho správania v škole

 

 1. 41.Šikanovanie, typy

Možnosti riešenia šikany v školskom prostredí

 

 1. 42.Vplyv masmédií na mladých ľudí, akú rolu tu zohráva vek, vzdelanie, príslušnosť ku skupine...
 
PDF Tlačiť E-mail

Exkurzia v múzeu holokaustu 2018

 

Dňa 17. mája sa študenti tried III. A a III. B v sprievode p. prof. Urbanovej a p. prof. Kollára  zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Toto múzeum sa nachádza priamo v priestoroch bývalého pracovného tábora Sereď, kde boli zhromažďovaní prenasledovaní Židia a odtiaľ posielaní ďalej do koncentračných táborov. Jedným z vystavených artefaktov, ku ktorými patrili aj napr. zachované osobné predmety, bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do Auschwitzu.

 

holokaust

 
PDF Tlačiť E-mail

Olympiáda ľudských práv 2018

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v OĽP vo Vrábloch. Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole boli vedomostné testy a z nich postupovalo iba 10 najlepších. Nasledovalo druhé kolo, v ktorom si súťažiaci losovali problémovú situáciu ku ktorej sa museli vyjadriť, čím prejavili nielen vedomosti, ale aj spoločenský prehľad a skúsenosti. Zo 44 účastníkov sa naša žiačka Zuzana Blašková zo septimy A umiestnila na piatom mieste. S týmto výsledkom postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 11 - 13. apríla 2018 v Omšení. 

orezane 

 

Čítať celý článok...
 

Študentské voľby prezidenta SR – 10. marec 2014 - výsledky

 

Do študentských prezidentských volieb sa na našej škole zapojilo 253 študentov, čo je 68,94% oprávnených voličov.

 

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov a porovnanie výsledkov študentov SR a výsledkov 1. kola SR

 

Graf výsledkov za našu školu

 

Graf porovnávajúci výsledy našej školy, študentov SR a 1. kolo SR

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 1 z 4

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200