PK matematika, fyzika

Členovia  komisie 

 

vedúci:

 Mgr. Daniel Antalík

 

členovia:

 Mgr. Daniel Antalík

 PaedDr. Alžbeta Horáková

  PaedDr. Michal Hudec, PhD.

 

 Mgr. Marián Krajčovič

 Mgr. Jarmila Komorová

  Mgr. Veronika Štefániková

 

 Mgr. Mariana Krčmáriková

 Mgr. Andrea Kotruszová

 

Ciele vyučovania matematiky a fyziky na škole 

 

Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov. Žiaci ju spoznávajú ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Cieľom vyučovania matematiky je naučiť žiakov úspešne riešiť matematické problémy, vytvoriť základ pre ďalšie vzdelávanie a prispieť k formovaniu intelektu, morálneho profilu a charakterových čŕt.

 

Cieľom vyučovania fyziky je  fyzikálne vzdelanie, podporuje intelektuálny rozvoj, samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách. Základom predmetu je hľadanie súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu  prírodným vedám sú prírodovedné poznatky súčasťou kultúry ľudstva.

 

Cieľom voliteľného predmetu seminár z matematiky (príp. fyziky) je upevniť, prehĺbiť, rozšíriť a systematizovať matematické (fyzikálne) poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní, uspokojiť ich zvýšený záujem o matematiku (fyziku) v súlade s voľbou ďalšieho štúdia. Poslaním predmetu je poskytnúť žiakom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a pokračovať v štúdiu matematiky (fyziky). Zaoberá sa systematizáciou matematických (fyzikálnych) poznatkov s cieľom spoznávať a využívať vzťahy medzi jednotlivými časťami gymnaziálneho učiva matematiky (fyziky). Rozširuje základné učivo o ďalšie tematické celky.

 

Cieľom predmetovej komisie je zabezpečiť zvládnutie učiva predpísaného štátnym a školským vzdelávacím poriadkom. V novom Školskom vzdelávacom programe zároveň vytvoriť vyhovujúce osnovy korešpondujúce so zameraním gymnázia, obohatiť učivo aktualitami z daného predmetu, naučiť žiakov pracovať zodpovedne, samostatne, tvorivo, rozvíjať nielen pamäťovú ale i abstraktnú zložku myslenia a formovať intelekt a osobnosť žiakov.

 

Hlavnou úlohou pedagógov cieľavedome pripravovať žiakov na problémové úlohy v živote, ktoré sa dajú riešiť matematickými a fyzikálnymi modelmi. Dôležitou úlohou je aj príprava maturantov na internú a externú časť maturitnej skúšky a pre štúdium na vysokých školách, aby profil absolventa zodpovedal nasledujúcim kritériám:

• má schopnosť rozvíjať a používať základné matematické (fyzikálne) princípy a postupy na riešenie problémov v každodenných situáciách

• vie používať matematické metódy myslenia a prezentácie ( diagramy, grafy, tabuľky, vzorce, ...)

• pracuje logicky, kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie

• rozumie metódam prírodovedného výskummu, ktoré pomáhajú objasniť zákonitosti, ktorými sa prírodné procesy riadia

 

Jedným z cieľov je aj rozvíjanie talentov žiakov zapájaním do tvorivej činnosti a súťaží (oplympiády, Pytagoriáda, NÁBOJ, SOČ, Matematický klokan a iné) a individuálnym prístupom k nim. A zároveň si dávame za cieľ zaoberať sa i slabšie prospievajúcimi žiakmi a venovať im osobitnú pozornosť (nepovinné predmety, krúžky, doučovana, individuálny prístup).

 

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200