PK výtvarná výchova, hudobná výchova, UMK
Členovia komisie

 

vedúca:   Mgr.Anna Skyvová
členovia:  Mgr. Erika Komlóšiová  Mgr. Andrea Teplanová  
 
Cieľ vyučovania
 

Výtvarná výchova

Predmet výtvarná výchova nižšieho sekundárneho vzdelania plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou, z intenzívnych zážitkov tvorby a sebavyjadrenia sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia, vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku ustupuje spontánnosť k vyjadrovania seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenosť. Predmet sa musí podieľať na tejto transformácii.

 

Hudobná výchova

Úloha hudobnej výchovy je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Nezostáva však iba na zložke vzdelanostnej, ale dbá aj o výchovu človeka k pravým hodnotám. Nejde tu však len o výchovu k hudbe, ale aj o výchovu hudbou. Hudobná výchova tak vo sfére emocionalizácie žiaka je nenahraditeľným prostriedkom formovania jeho osobnosti.

 

Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom.

 

Umenie a kultúra

Predmet umenie a kultúra nadväzuje na  predmet výchova umením v tej istej oblasti, ktorá sa vyučuje v 8. a 9. ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimoumeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. Poznanie estetických pojmov a estetických názorov v paralele dejín umenia a kultúry je záverečnou syntézou vedomostí a zručností maturanta gymnázia.

 

Hlavným cieľom predmetu je rozvoj socio-afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje na rozvoj psycho-motorických schopností žiaka, na jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov psychiky, ako aj rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní kultúry a umenia súčasnosti a minulosti.

 

Seminár z umenia a kultúry

Nadväzuje na  predmet umenie a kultúra. V treťom a štvrtom ročníku ho absolvujú žiaci (vybrali si ho na konci druhého ročníka), ktorí chcú študovať na vysokých školách, kde je potrebný všeobecnokultúrny prehľad, dejiny umenia: architektúra, umelecké školy, reklama – marketing, masmédiá, multimédiá, manažment kultúry, cestovný ruch...

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200