Voliteľné semináre

 

Prezentácia - Výber maturitných predmetov  
Dotazník pre výber vysokej školy

 

Seminár z anglického jazyka

 

CIEĽ: pripraviť študentov na úroveň B2 maturitnej skúšky z anglického jazyka, pripraviť na externú časť a písomnú a ústnu zložku internej časti maturitnej skúšky

 

OBSAH:

-          25 vypracovaných maturitných tém na ústnu zložku internej časti MS

-          rôzne typy lexikálnych cvičení na zopakovanie a precvičenie slovnej zásoby k externej a internej časti  MS

-          rôzne typy gramatických cvičení na zopakovanie a precvičenie gramatických javov k externej a internej časti MS

-          základné pravidlá písania rôznych slohových útvarov, požadované na písomnej zložke internej časti  MS

-          úlohy na čítanie a počúvanie s porozumením na externú časť MS

-          ukážkové testy na externú časť a ukážkové zadania na písomnú a ústnu zložku internej časti MS

 

ODPORÚČANIA:

-          pre všetkých študentov, ktorí plánujú absolvovať maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2

-          seminár je vhodný pre študentov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium

pedagogického a ekonomického smeru, prekladateľstvo, tlmočníctvo, manažment

kultúry a turizmu, masmediálna komunikácia

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA:

 

-          YES! – nová maturita Angličtina, úroveň B2

Autori: Andrea Billíková, Conrad Toft, Soňa Preložníková, vydavateľstvo Enigma

-          YES!  - anglická gramatika, cvičebnica  a testy

Autori: Andrea Billíková, Elena Ciprianová, vydavateľstvo Enigma

-     Hastings, B., Uminska, M. a kol.: Exam Activator, Longman, 2010.

-    doplnková literatúra , materiály z Internetu

 

Seminár z biológie

 

CIEĽ:

Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z predmetu biológia.

 

OBSAH:

 • 30 vypracovaných polytematických maturitných zadaní na ústnu maturitnú skúšku. Maturitné zadania pozostávajú z troch častí, sú vypracované v súlade s cieľovými požiadavkami.
 • Prehĺbiť a upevniť poznatky z cytológie, botaniky, zoológie, taxonómie, z antropológie.
 • Na praktických úlohách a s použitím názorných pomôcok upevniť poznatky z biológie.
 • Čo najviac využívať moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť  poznatky aplikovať.
 • Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu.
 • Riešenie testových úloh.

 

ODPORÚČANIA:

 • Pre všetkých žiakov, ktorí chcú maturovať z predmetu biológia
 • Seminár je vhodný pre žiakov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, prírodovedeckej fakulty – predmet biológia alebo kombinácie predmetov s biológiou.

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA:

Základná študijná literatúra:

 • Biológia pre gymnáziá 1-6 diel, Ušáková a kol.

Doplnková študijná literatúra :

 • Maturita z biológie, Ján Križan, Príroda 2006
 • Prehľad biológie 1,2 diel, kolektív autorov, SPN 2001
 • Biológia - Príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú školu
 • 2. upravené vydanie, Ján Križan, Mária Križanová , Príroda, 2011
 • Biológia, Kolektív autorov, Enigma, 2010

 

Seminár z dejepisu

 

CIEĽ:

Pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v predmetu dejepis

 

 

OBSAH:

 • K dispozícii je 30 maturitných zadaní pripravených na ústnu maturitnú skúšku. Maturitné zadania pozostávajú z troch častí, sú vypracované v súlade s cieľovými požiadavkami.
 • Do obsahu možno zakomponovať prehĺbenie poznatkov zo svetových dejín a zo slovenských dejín.
 • Pri výučbe využívať nástenné mapy, z rôznych historických období, od pravekých dejín až po moderné 20. storočie.
 • Výučbu spestrovať využívaním didaktickej miestnosti, premietaním dokumentárnych, ale i hraných filmov z rôznych historických období.

 

 

ODPORÚČANIA:

 • Seminár je určený pre všetkých, ktorí idú maturovať z predmetu dejepis a ďalej sa zaoberať týmto predmetom na vysokých školách.

 

ŠTÚDIJNÁ LITERATÚRA:

Základná študijná literatúra:

 • Učebnice dejepisu pre prvý ročník, kol. autorov
 • Učebnice dejepisu pre druhý ročník, kol. autorov
 • Učebnice dejepisu pre tretí ročník, kol. autorov

Doplnková štúdijná literatúra:

 • Svetové dejiny I.
 • Svetové dejiny II.
 • Svetové dejinyIII, Marián Damankoš.
 • Slovenské dejiny I.
 • Slovenské dejiny II.
 • Slovenské dejiny III., Marek Budaj
Maturita z dejepisu, kol. autorov, Enigma 1999

 

Predmet

Chémia

Hodinová dotácia

4 hodiny

Cieľová skupina

Študenti 4 –ročníka, maturanti

Obsah

 

-         všeobecná chémia 

-         anorganická chémia 

-         organická chémia, názvoslovie organických zlúčenín 

-         biochémia 

-         analytická chémia 

 

Cieľ predmetu

 

-         zopakovať, precvičiť, prehĺbiť vedomosti a zručnosti

-         systematizácia poznatkov

-         rozvoj chemického alogického myslenia

-         príprava na maturitnú skúšku z chémie

 

Hodnotenie

Klasifikovaný

Vyučujúci

PaedDr. Alžbeta Horáková, RNDr. Monika Gregušová

 

 

 

Predmet

Seminár  z chémie

Hodinová dotácia

2 hodiny

Cieľová skupina

Študenti 3 –ročníka

Obsah

 

-         všeobecná chémia 

-         anorganická chémia 

-         názvoslovie anorganických zlúčenín

-         výpočty v chémii

-         práca s modelmi

-         laboratórne cvičenia

 

 

Cieľ predmetu

 

-         zopakovať, precvičiť, prehĺbiť vedomosti a zručnosti

-         systematizácia poznatkov

-         rozvoj chemického a logického myslenia

-         príprava na maturitnú skúšku z chémie

 

Hodnotenie

Klasifikovaný

Vyučujúci

PaedDr. Alžbeta Horáková, RNDr. Monika Gregušová

 

Charakteristika predmetu: SEMINÁR Z INFORMATIKY

Cieľ: Poslaním vyučovania informatiky je:
- viesť žiakov k pochopeniu teoretických poznatkov z informatiky,
- schopnosť riešiť algoritmické úlohy,
- vedieť zdokumentovať a prezentovať navrhnuté riešenia,
- identifikovať problém z oblasti IKT, analyzovať ho, navrhnúť spôsoby jeho
riešenia, vybrať najvhodnejšie riešenie a zrealizovať ho,
- získať praktické zručnosti v ovládaní IKT.

Obsah: Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:

1. Informácie okolo nás
2. Komunikácia prostredníctvom informačných technológií
3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
4. Princípy fungovania informačných technológií
5. Informačná spoločnosť

 

Odporúčanie pre: tých žiakov čo by chceli študovať na univerzitách technické odbory a všetky ostatné odbory, kde je potrebné vo väčšej miere používať informačné technológie.

 

Literatúra: 1. Skalka a kol., INFORMATIKA na maturity a prijímacie skúšky (TOP)
2. Kalaš a kol., Informatika pre stredne školy
3. Piroško J., Zbierka riešených a neriešených úloh v Delphi
4. Salanci, Práca s grafikou
5. Machová, Práca s textom
6. Lukáč, Šnajder, Práca s tabuľkami
7. Jašková a kol., Práca s internetom

 

Seminár z nemeckého jazyka


Charakteristika: Predmet Seminár z nemeckého jazyka nadväzuje na hodiny nemeckého jazyka, prehlbuje učivo, precvičuje jednotlivé jazykové zručnosti (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny prejav), aplikuje prebrané učivo na konkrétnych témach a situáciách, ktoré sú súčasťou maturitných zadaní.

 

Cieľ: úspešne zvládnuť písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni B2.

 

Náplň/zameranie hodín:

Príprava na písomnú časť maturitnej skúšky

- opakovanie zložitejších gramatických javov

- precvičovanie a testovanie jednotlivých gramatických javov (v cvičeniach alebo v kontexte)

- precvičovanie a testovanie čítania a počúvania s porozumením, gramaticko-lexikálnych testov

- precvičovanie rôznych slohových postupov  (list súkromný a úradný, žiadosť, sťažnosť, opis, príbeh, úvaha)

Príprava na ústnu časť maturitnej skúšky

- opis obrázkov

- čítanie z grafu

- diskusia, dialóg, vyjadrenie názoru k téme a problému

-  riešenie modelových situácií, problému

 

Predpísaná iteratúra:

- S.Porubská – K.Psicová, vydavateľstvo Enigma: Nemčina, Cvičebnica externá časť maturity s CD nahrávkami a prepismi textov

- V.Hanuljaková, I.Horová, I.Lenčová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Nová maturita, interná časť

 

Používaná literatúra:

- H.Justová, PB-press: Wir üben deutsche Grammatik

- V.Hanuljaková, I.Horová, I.Lenčová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Nová maturita, externá časť

- J.Pospíšilová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo: Testy z nemeckého jazyka na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu

- staršie testy z písomnej maturity

 

Seminár z občianskej náuky

Cieľ :

Pripraviť študentov na maturitnú skúšku z predmetu občianska náuka, overiť, ako je absolvent štúdia v gymnáziu svojimi vedomosťami a zručnosťami pripravený na aktívny občiansky život, ako aj na prípadné vysokoškolské štúdium v oblasti spoločenských vied.

Obsah :

-         30  vypracovaných polytematických maturitných zadaní na ústnu maturitnú skúšku.

Maturitné zadania pozostávajú z troch častí, sú vypracované v súlade s cieľovými požiadavkami.

-         Prehĺbiť a upevniť poznatky z oblasti psychológie, sociológie, práva, politológie, ekonomiky a ekonómie, filozofie.

-         Požiadavky na vedomosti a zručnosti sú zostavené zo schopnosti samostatného prístupu pri riešení problémov, argumentačných schopností, schopnosti prezentovať a obhajovať vlastné názory.

-         Vedieť sa orientovať v zložitom systéme noriem a hodnôt súčasnej spoločnosti a budú schopní úspešne sa začleniť do života v demokratickej spoločnosti.

-         Získať základné kompetencie, pomocou ktorých môžu žiť životom aktívneho občana.

-         Okrem vedomostí a zručností z jednotlivých obsahových okruhov, týkajúcich sa občana v spoločnosti ako celku, si študenti osvojujú aj prehľad vo vybraných spoločenských oblastiach, ktoré ich môžu nasmerovať na ich možné budúce štúdium.

Odporúčania :

-         Pre všetkých žiakov, ktorí chcú maturovať z predmetu občianska náuka

-         Seminár je vhodný pre žiakov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium práva, politológie, európskych štúdií, sociológie, filozofie, ekonómie a ekonomiky., pedagogickej fakulty v kombinácii spoločensko-vedných predmetov

Študijná literatúra :

Základná študijná literatúra :

-         učebnice Náuky o spoločnosti pre SŠ: - Základy psychológie, Základy sociológie, Základy práva, Základy politológie, Základy ekonomiky a ekonómie, Dejiny filozofie

Doplnková študijná literatúra :

-         Mgr.A. Vavrová-Martinská : Nová maturita Náuka o spoločnosti, Príroda, 2005

-         Kol. autorov : Náuka o spoločnosti, SPN, 1998

-         H.J.Storig : Malé dejiny filozofie, ZVON, 1996

-         J.Gaarden : Sofiin svet (román o dejinách filozofie), SOFA, 1991

 

Psychológia

Cieľ:

Cieľom predmetu je získanie poznatkov z oblasti psychologických vied, predovšetkým zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.  Poznávanie duševného života človeka umožňuje žiakom orientovať sa v poznávaní a chápaní seba, iných  ľudí, vedome zdokonaľovať komunikáciu,  medziľudské vzťahy a tvoriť vlastný životný štýl. Dôraz je kladený najmä na poznatky využiteľné v ďalšom osobnom a profesijnom živote so zreteľom na cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov v danom študijnom predmete.

Obsah:

Všeobecná psychológia

Predmet psychológie. Začlenenie psychológie do rámca vedeckých disciplín. Psychologické disciplíny. Psychológia ako veda a jej hranice. Psychika. Determinácia psychiky. Formy, obsahy duševného života (psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti). Metódy používané v psychológii (pozorovanie, rozhovor, experiment, testy, analýza dokumentov) a etika ich použitia. Psychologické smery (štrukturalizmus, asocianizmus, reflexológia, behaviorizmus, tvarová psychológia, kognitívna psychológia, hlbinná psychológia, humanistická psychológia).

Psychológia osobnosti

Osobnosť – definícia, osobnosti . Osobnosť a prostredie (adaptácia, vývin, výchova). Štruktúra osobnosti.  Črta a vlastnosť. Typológie osobnosti. Schopnosti. Inteligencia. Tvorivosť. Poruchy intelektu. Charakter. Postoje. Potreby. Záujmy. Ašpirácie. Ciele. Sebauvedomenie. Sebahodnotenie. Sebaobraz, Sebaúcta. Svedomie. Zrelosť osobnosti. Rodina. Výchova. Vývinové štádiá – detstvo, dospelosť, staroba. Osobnosť a psychické zdravie. Zdravie. Náročné životné situácie. Problémy. Konflikty. Frustrácia. Stres. Zvládanie náročných životných situácií. Láska, strach, smútok , radosť, smiech, hnev, agresia v živote človeka. Neuróza. Depresia. Psychopatia. Vytváranie pozitívneho scenára života. Životný štýl. Psychohygiena.

Sociálna psychológia

Predmet sociálnej psychológie.  Človek a skupina. Socializácia. Sociálne a iné normy správania. Sociálne učenie. Skupina. Klasifikácia skupiny. Sociálna rola. Sociálna status. Sociálna pozícia. Vodcovstvo a vedenia skupiny. Štýly vedenia skupiny. Skupina a dav. Sociálna identita. Medzietnické vzťahy. Tolerancia. Sociálna komunikácia. Asertivita. Afiliácia, samota, osamotenie. Agresia. Agresivita. Hostilita. Šikanovanie. Prosociálne správanie.

Odporúčanie:

Predmet je vhodný pre študentov, ktorí chcú maturovať zo psychológie, a ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium psychológie a pedagogiky na filozofických a  pedagogických fakultách ako samostatný predmet alebo v kombinácii s inými predmetmi, štúdium sociálnej práce, sociálnych služieb a poradenstva, sociológie, sociálnej a pracovnej psychológie na fakultách sociálnych vecí a služieb.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200